Nacka tingsrätt - Högsta förvaltningsdomstolen

2888

NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Enhet 3 2011

DOM. F 2255  Umeå, Östersunds, Nacka, Växjö och Vänersborgs tingsrätter är mark- och miljödomstolar. 2 § Domsområdet för Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingsrätt  Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har bjudits in att lämna syn- punkter på förslagen i rubricerade betänkande. Mark- och  NACKA TINGSRÄTT. Mark- och miljödomstolen.

  1. Frankrikes presidenter sommarslott
  2. Netel ab stockholm
  3. Varför just johannes mobbing

Vid mark- och miljödomstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. NACKA TINGSRÄTT DOM M 2175-14 Mark- och miljödomstolen Oförutsedd skada Om den vattenverksamhet som avses med tillståndet medför skador, vilka mark- och miljödomstolen inte har förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på ersättning. Sådant anspråk ska, för att tas upp till prövning, framställas till NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DELDOM 2013-11-27 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2284-11 SÖKANDE Swedavia AB, Ombud: advokaterna c / och 0 : * SAKEN Ansökan om tillstånd att vid Stockholm Arlanda Airport bedriva flygplatsverksamhet på tre rullbanor samt vattenverksamhet. Flygplatsverksamheten: AnläggningsID 831 Mark- och miljööverdomstolens domar och beslut i mål som har överklagats till mark- och miljödomstolen får som huvudregel inte överklagas. Mark- och Miljööverdomstolen får dock, i annat mål än mål enligt miljöbalken, bestämma att avgörandet får överklagas, om det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. NACKA TINGSRÄTT DOM M 2114-15 Mark- och miljödomstolen b) Det processavloppsvatten som avleds till det allmänna avloppsreningsverket ska vara biologiskt nedbrytbart till minst 95 procent.

Domstolen upphäver planen för Nobel center - Stockholm växer

Page 4. Sid 4. NACKA TINGSRÄTT. DOM. M 3631-19.

Nacka tingsrätt mark och miljödomstolen

NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen - UNECE

Nacka tingsrätt mark och miljödomstolen

6. Under bygg- och drifttiden utföra skadeförebyggande åtgärder i form av infiltration av vatten genom anordningar på fastigheter som ägs av Stockholms kommun. Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Avdelning 3 Via e-post Stockholm den 9 februari 2018 Mål nr M 6038–17 Stockholms Hamn AB angående ansökan om tillstånd till anläggande och drift av hamn vid Norvikudden, Nynäshamns kommun; nu fråga om prövotidsredovisning _____ NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2020-05-06 meddelad i Nacka Mål nr M 2301-19 Dok.Id 603695 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 69 131 07 Nacka Sicklastråket 1 08-561 656 40 måndag – fredag E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 08:00–16:30 www.nackatingsratt.domstol.se SÖKANDE 1. Nacka kommun NACKA TINGSRÄTT DOM 2018-05-25 M 6230-17 Mark- och miljödomstolen TIDIGARE DOM Miljödomstolen gav i deldom den 3 mars 2010, mål nr M 3092-08, Söderhalls NACKA TINGSRÄTT DOM M 5717-07 Mark- och miljödomstolen BAKGRUND Avseende Sofielunds återvinningsanläggning i Huddinge kommun, Stockholms län har Nacka tingsrätt, miljödomstolen, meddelat följande nu aktuella domar: - Den 13 oktober 2009 lämnade domstolen bl.a. tillstånd till uppförande och drift av NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2014-12-17 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 1206-12 Dok.Id 380845 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1104 131 26 Nacka Strand Augustendalsvägen 20 08-561 656 00 08-561 657 99 måndag – fredag 08:30-16:00 - E-post: mmd.nacka@dom.se www.nackatingsratt.domstol.se NACKA TINGSRÄTT DELDOM M 3092-08 Mark- och miljödomstolen - om det är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat att nederbördsskydda vissa behandlingar, lagringsytor och vid deponering för att minska mängden föroreningar samt - vilken parameter som kan ersätta TOC för utsläpp till vatten.

NACKA TINGSRÄTT. Mark- och miljödomstolen. DOM. 2015-12-22 meddelad i. Nacka Strand. Mål nr M 3337-15.
Kontraktionskraft hjärta

Beslutet överklagades i Nacka tingsrätt, mark-och miljödomstolen, av C.E., Naturskyddsföreningen i Österåker och Rydbo Saltsjöbads  Vid Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Anders Tegelberg ansökt om tillstånd för anläggande av våtmark. Verksamheten uppges  Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolen, Avdelning 3 mmd.nacka.avdelning3@dom.se. Mål nr M 1167-20, Stockholm Exergi AB ang. tillstånd  Fem nya domar från Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt anger hur Trafikverket ska agera vid bygget av Förbifart Stockholm. Domarna  NACKA TINGSRÄTT. DOM. M 2536-18.

Mark- och miljödomstolen. DOM. 2015-04-14 meddelad i. Nacka Strand. Mål nr M 1376-15. Dok.Id 408766. Postadress.
Vag kina

07:00-19:00. Andra avvikelser från riktvärdena i punkten 5.1 … Nacka tingsrätt är en domstol med ca 145 medarbetare och är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Vid mark- och. miljödomstolen handläggs miljömål, fastighetsmål och mål rörande plan- och bygglagen samt vattentjänstlagen. NACKA TINGSRÄTT DOM M 78-17 Mark- och miljödomstolen Mark- och miljödomstolen konstaterar i anslutning till frågan om skyddsåtgärder att kommunen i ansökan har redogjort för vissa åtgärder som syftar till att förhindra att den nu godkända åtgärden kommer att behöva vidtas igen.

Mål nr M 2301-19. Dok.Id 603695. Postadress. Besöksadress. Telefon. Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt söker nu ett tekniskt råd med inriktning mot miljöfrågor och särskilt frågor som rör vattenverksamhet. En Sid 1 (6).
Soker sommarjobb


Domstolsverket utökar i Sickla - Atrium Ljungberg AB

NACKA TINGSRÄTT DOM M 78-17 Mark- och miljödomstolen Mark- och miljödomstolen konstaterar i anslutning till frågan om skyddsåtgärder att kommunen i ansökan har redogjort för vissa åtgärder som syftar till att förhindra att den nu godkända åtgärden kommer att behöva vidtas igen. NACKA TINGSRÄTT DOM P 4450-13 Mark- och miljödomstolen För att ett tidsbegränsat bygglov ska kunna beviljas bör vidare krävas att ett antal av kraven i 9 kap. 30–31 b §§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL, är uppfyllda. NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen Aktbilaga 142 Mål nr M 7062-14 Dok.Id 595296 Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 69 131 07 Nacka Sicklastråket 1 08-561 656 30 måndag – fredag E-post: mmd.nacka.avdelning3@dom.se 08:00–16:30 www NACKA TINGSRÄTT DOM P 1203-19 m.fl. Mark- och miljödomstolen Padelbanorna är vidare försedda med strålkastare, vilket möjliggör spel tidiga mornar och sena kvällar hela året. Tennisbanorna på området har aldrig haft strålkastare vilket har medfört att … NACKA TINGSRÄTT DELDOM M 4708-17 Mark- och miljödomstolen planerade och genomförda åtgärder samt en sammanfattning av den senast genomförda energikartläggningen.

Domstolsverket utökar hos Atrium i Sickla - Stockholms län

Mark- och miljödomstolen. DOM. 2016-06-02 meddelad i. Nacka Strand. Mål nr M 5993-15. Postadress.

NACKA TINGSRÄTT DOM P 1316-20 Mark- och miljödomstolen BAKGRUND Kommunfullmäktige i Österåkers kommun (kommunen) beslutade den 27 januari 2020 att anta detaljplan för Runö 7:15 m.fl. Syftet med detaljplanen är enligt planhandlingarna att möjliggöra lokaler för handel, verksamheter och kontor i ett Nacka tingsrätt är en domstol med ca 145 medarbetare och är förutom allmän underrätt också en av landets fem mark- och miljödomstolar. Vid mark- och.